ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 17,5 εκατ. € 

Ενίσχυση με τη μορφή κεφαλαίου για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου 

Ποσά χρηματοδότησης:

• έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση. 

• έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων. 

• έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων

 

Ποσοστό ενίσχυσης 100%,

Δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40%

Δικαιούχοι:

• Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης. 

• Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την 11/2/2016, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος. Πρέπει επίσης να μην διαθέτουν εισόδημα από άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες:

Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δικαιούχοι που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:

• Το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 20.000 ευρώ.

• Σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 35.000 ευρώ. 

• Να είναι πτυχιούχοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισοτίμων προς αυτά, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),να έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991. 

• Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης.

• Η επαγγελματική τους δραστηριότητα να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθ' όλη τη διάρκεια της επένδυσης.

• Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης. 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 8/3 .Διάρκεια υλοποίησης 24 μήνες)

• ο αναγκαίος επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου (εκτός του κόστους της νέας θέσης εργασίας), 

• το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια, ασφαλιστικές εισφορές, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ΚΛΠ), 

• τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης,  

• το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως μιας ετήσιας μονάδας εργασίας (ΕΜΕ),

• ο γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.),οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ,

• οι αμοιβές τρίτων.

 

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών από 8/3/2016

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:

 

1) Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου – Αντίπαρου, 22840 22262, www.esparou.gr

 

2) Χριστοδουλάκης Ελ. Απόστολος, Οικονομολόγος Επιχειρήσεων-Φορολογικός Σύμβουλος του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου-Αντίπαρου, 210 5758594, www.christodoulakiscorp.gr

 

 
  • 8ο Συνέδριο Εμπορικών Συλλόγων Κυκλάδων
    1ο Μέρος
  • 1
  • 2
  • 3