ΘΕΜΑ: «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται 48 εκατ. €.

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας:

Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων ,Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),Υλικά / Κατασκευές ,Εφοδιαστική Αλυσίδα,Ενέργεια,Περιβάλλον,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,Υγεία-Φάρμακα.

 Ενίσχυση με τη μορφή κεφαλαίου από 15.000 έως 60.000 €

 Ποσοστό ενίσχυσης 100% 

 Δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40%

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

• Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης. 

• Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών,οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες κατά την 11/2/2016, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μην λαμβάνουν σύνταξη γήρατος. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επιλέξιμη εταιρική μορφή:Ε.Π.Ε.,Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε., Συνεταιριστική Επιχείρηση,Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ). Η Α.Ε δεν είναι επιλέξιμη εταιρική μορφή για τη δράση. 

Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει: 

• Να κάνουν έναρξη στη ΔΟΥ σε χρόνο και με νομική μορφή που θα ορίζονται στον Οδηγό του Προγράμματος (επισημαίνεται η μεταβολή ΚΑΔ στους ήδη ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα δεν συνιστά σύσταση νέας επιχείρησης)

• Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης (είτε αυτοτελώς, είτε σε επενδυτικό σχήμα). 

• Το επιχειρηματικό σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης.

• Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(Ως έναρξη εκλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 17/3/2016 , διάρκεια υλοποίησης 24 μήνες)

 

• Αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του π/υ επενδυτικού σχεδίου)

• Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας ) 

• Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη) 

• Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες  

• Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις

• Αποσβέσεις παγίων 

• Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού 

• Προμήθεια αναλωσίμων

• Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων)

• Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις

• Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας

 

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 17.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 27.04.2016.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:

 

1) Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου – Αντίπαρου, 22840 22262, www.esparou.gr

 

2) Χριστοδουλάκης Ελ. Απόστολος, Οικονομολόγος Επιχειρήσεων-Φορολογικός Σύμβουλος του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου-Αντίπαρου, 210 5758594, www.christodoulakiscorp.gr

 

 

 
  • 8ο Συνέδριο Εμπορικών Συλλόγων Κυκλάδων
    1ο Μέρος
  • 1
  • 2
  • 3