Ημερομηνία: 03/10/2009 | Αρ. Πρωτοκ.: χωρίς

Mε αγορανομική διάταξη που υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Γ.Βλάχος, καθορίζεται εφεξής ο τρόπος με τον οποίο διενεργούνται οι προσφορές και οι προωθητικές ενέργειες από τα καταστήματα λιανικής πώλησης.

Στην αγορανομική γίνεται αναφορά στις τιμές λιανικής πώλησης συσκευασμένων προϊόντων που απεικονίζονται επί της συσκευασίας, μέσω του Γραμμωτού Κώδικα (BARCODE), συγκριτικά με τις αντίστοιχες τιμές λιανικής πώλησης των προϊόντων αυτών, που αναγράφονται στις αναρτημένες ή τοποθετημένες ή προσδεμένες πινακίδες και προκειμένου για προϊόντα, που εκτίθενται προς πώληση σε επώνυμες και κλειστές συσκευασίες από καταστήματα λιανικής πώλησης, εφόσον επί της συσκευασίας αυτών φέρεται επικολλημένη ετικέτα με τον Γραμμωτό Κώδικα και την τιμή λιανικής πώλησης.

Σε αυτές, απαγορεύεται όπως η εν λόγω τιμή του προϊόντος διαφέρει από την αντίστοιχη τιμή λιανικής πώλησης, που αναγράφεται για το αυτό προϊόν στην αναρτημένη ή τοποθετημένη ή προσδεδεμένη πινακίδα πουαναφέρεται παραπάνω.

- Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση όπως επί της συσκευασίας των ως άνω προϊόν, υφίστανται επικολλημένες ετικέτες με το Γραμμωτό Κώδικα περισσότερες της μίας.

- Στην περίπτωση που η επιχείρηση λιανικής πώλησης, για οποιονδήποτε λόγο προτίθεται να μεταβάλλει την τιμή λιανικής πώλησης κάθε παραπάνω συσκευασμένου προϊόντος, υποχρεούται όπως πριν την έκθεση αυτού προς πώληση έχει απεικονίσει ταυτόχρονα την μεταβαλλόμενη τιμή και επί της τοποθετημένης ή αναρτημένης ή προσδεδεμένης, κατά τα ως άνω, πινακίδας και επί της αντίστοιχης επικολλημένης στην συσκευασία ετικέτας του Γραμμωτού Κώδικα, έτσι ώστε να νομιμοποιηθεί η πώληση με την νέα τιμή.

Σημειώνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα όπως η ετικέτα Γραμμωτού Κώδικα με την νέα τιμή να επικολλάται επακριβώς πάνω στην προηγούμενη ετικέτα, σε τρόπο ώστε η τελευταία να μην είναι ορατή παντελώς.

Προκειμένου για συσκευασμένα απορρυπαντικά πάσης φύσεως, για τα οποία, επί της συσκευασίας τους αναγράφεται, πέραν των άλλων επιβαλλομένων ενδείξεων και ο αριθμός των μεζούρων, εφόσον εκτίθενται προς πώληση για το καταναλωτικό κοινό, οι λιανοπωλητές αυτών υπόκεινται στην υποχρέωση:

-Επί της πινακίδας του παρόντος,εκτός από την τιμή πώλησης ανά συσκευασία και την τιμή ανά μονάδα μέτρησης, θα αναγράφουν επί πλέον τον αριθμό των μεζούρων ανά μονάδα μέτρησης μάζας ή όγκου και την τιμή της κάθε μεζούρας. Προς άρση κάθε παρερμηνείας και για την καλύτερα ενημέρωση των καταναλωτών.

Σε ότι αφορά συσκευασμένα προϊόντα που διατίθενται στη λιανική με προωθητικές ενέργειες. Τα επώνυμα και σε κλειστή συσκευασία προϊόντα (τρόφιμα, ποτά, βιομηχανικά είδη μη εδώδιμα ) συμπεριλαμβανομένων και αυτών που χαρακτηρίζονται ως συσκευασμένα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, που πωλούνται λιανικώς στον τελικό καταναλωτή και για τα οποία το καθαρό περιεχόμενο της συσκευασίας τους εκφράζεται σε μονάδα μέτρησης μάζας (κιλό, γραμμάρια κ.λπ.) συμπεριλαμβανομένων των χαρτοπετσετών και του χαρτιού υγείας, σε μονάδα μέτρησης όγκου (λίτρο, χιλιοστόλιτρο κ.λπ.), σε μονάδα μέτρησης μέτρου, σε μονάδα μέτρησης τετραγωνικού μέτρου και σε μονάδα μέτρησης κυβικού μέτρου.

Ειδικά για συσκευασμένα βιομηχανικά μη εδώδιμα προϊόντα, για τα οποία, με βάση ειδικότερες διατάξεις, επί της συσκευασίας τους αναγράφονται οι διαστάσεις αυτού (μήκος σε μέτρα και πλάτος σε μέτρα ), το καθαρό περιεχόμενο της συσκευασίας τους, για την ορθή εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, θεωρείται ως εκφραζόμενο σε μονάδα μέτρησης τετραγωνικού μέτρου (μήκος Χ πλάτος δια 2).

Επίσης στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου υπάγονται και τα βιομηχανικά μη εδώδιμα συσκευασμένα προϊόντα, που κατά την συνήθη εμπορική πρακτική πωλούνται με το τεμάχιο ή σετ, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι επί της συσκευασίας αυτών δεν αναγράφεται η μονάδα μέτρησης περιεχομένου συσκευασίας.

Τέλος, στις διατάξεις της αφορανομικής, υπάγονται και τα συσκευασμένα απορρυπαντικά πάσης φύσεως, για τα οποία, πέρα του ότι το καθαρό περιεχόμενο της συσκευασίας τους εκφράζεται σε μονάδα μέτρησης μάζας ή σε μονάδα μέτρησης όγκου, στη συσκευασία αυτών αναγράφεται και ο αριθμός των μεζούρων ανά μονάδα μάζας (γραμμάρια ) ή ανά μονάδα όγκου (ml ), κατά περίπτωση.

Ως προϊόν προωθητικής ενέργειας θεωρείται κάθε μεμονωμένο προϊόν σε επώνυμη και κλειστή συσκευασία, για το οποίο δηλώνεται με κάθε τρόπο ότι πωλείται για παράδειγμα φθηνότερα κατά 0,15 ευρώ ή με έκπτωση 0,15 ευρώ και το προϊόν αυτό θα πρέπει είναι πανομοιότυπο με το αντίστοιχο προϊόν, που πωλείται χωρίς προωθητική ενέργεια.

 

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γ.Γραμματέας

Αλιπράντης Απόστολος                 Τριαντάφυλλος Αναστάσιος